7 เมืองใกล้ขาดนำ้กิน

1. São Paulo / Brazil

เมืองการเงินของประเทศบราซิล เซาเปาโล เป็นหนึ่งใน10เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ด้วยขำนวนประฃากร 21.7ล้าน คน ซึ่งตอนนี้ชาวเมืองมีนำ้สำรองใช้เพียงแค่ 20 วัน

2. Bangalore / India

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทางตอนใต้ของอินเดียมีนโยบายพัฒนาอสังหาและจุดศูนญ์รวมด้าน IT แต่ละเลยการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่น นำ้ประปา เเละการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
         ซ้ำร้าย เมืองนี้เป็นเมืองโบราณทำให้ระบบท่อประปาต้องเสียนำ้โดยเปล่าประโยชน์มากกว่าครึ่งหนึ่ง และยังมีปัญหาแหล่งนำ้ปนเปื้อนจนใช้ได้แค่หล่อเย็นในโรงงานเท่านั้น

3. Beijing / China

ธนาคารโลก ปิดเผยว่าภาวะการขาดน้ำนั้นชีวัดจากมีนำ้ใช้น้อยกว่า 1 พันลูกบาศเมตรต่อคน

ในปี 2014   ประชากร20ล้านคนที่อศัยในนครปักกิ่งมีนำ้ใ้เพียงแค่ 145 ลูกบาศเมตร
ประเทศจีนมีประชากรเกือบ 20 % ของประชากรทั้งโลก แต่มีแหล่งน้ำเพียงแค่ 7 % ของโลก อีกทั้งแหล่งนำ้ 40 % นั้นปนเปื้อนเนื่องจากโรงงานและการเกษตร

4. Cairo / Egypt

ไคโร อาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ตั้งอยู่ใกล้แม่นำ้ไนล์แต่ถึงอย่าางนั้นก็ยังประสบปัญหาขาดเเคลนนำ้
กว่า 95 % ของการอุปโภค บริโภคมาจากแม่น้ำแต่ไม่สามารถใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

5. Jakarta  / Indonesia

เมืองนี้เจอปัญหาเดียวกับเมืองชายฝั่่งอื่นๆ คือปัญหานำ้ทะเลหนุนสูง

แต่ที่หนักยิ่งกว่าเพราะฝีมือมนุษย์โดยตรง เนื่องจากมีประชากรน้อยกว่า 10 ล้านคนที่มีนำ้ประปาต่อถึง การขุดหาน้ำบาดาลอย่างผิดกฏหมายจึงมีอยู่ทั่วไปยิ่งทำให้แผ่นดินตำ่กว่าระดับนำ้ทะเล

6. Moscow / Russia

แหล่งนำ้จืด 1ในสี่ของโลกอยู่ในรัซเซีย แต่ส่วนากไม่สามารถใช้บริโภคได้เนื่องจากการปนเปื้อนในสมัยโซเวียด

7. London / England

ค่าเฉลี่ยนำ้ฝนนั้นอยู่ที่ 600 mm น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในกรุง Paris
ลอนดอนใช้นำ้ 80 %  จากแม่น้่ำ Thames และ แม่น้ำ Lee ประมาณการณ์การใช้นำ้นั้นคาดว่ากรุงลอนดอนจะประสบปัญหาขนาดหนักในปี 2040

 

Load More Related Articles
Load More By T
Load More In ทั่วไป