บทสวดมนต์ ตอนเช้า พร้อมคำแผ่เมตตา (สั้นๆ แค่ 5-10 นาที)

ก่อนการสวดมนต์ตอนเช้า

การสวดมนต์ตอนเช้าเรียกได้ว่าเป็นอีกขึ้นหนึ่งของการสวดมนต์ก็ว่าได้ เพราะตอนเช้าเราต่างก็มีกิจวัตรประจำวันต่างๆ ที่ต้องทำมากมาย ก่อนที่จะออกไปเรียน หรือทำงาน นั่นหมายความว่า เรามีเวลาค่อนข้างจำกัด และเร่งรีบ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มสวดมนต์ตอนเช้า

ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

ระยะเวลาที่ใช้

ประมาณ 10-15 นาที หลังจากที่สวดจบแล้วให้นั่งสมาธิอีกประมาณ 5 นาที

เริ่มต้น

กราบพระ 3 ครั้ง โดยให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

บทสวดมนต์ : นมัสการบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 จบ)

บทสวดมนต์ : พุทธานุสสติ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,

วิชชาจะระณะสัมปันโน,

สุขโต โลกะวิทู,

อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ,

สัตถา เทวะมะนุสสานัง,

พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ)

บทสวดมนต์ : สรรเสริญพระพุทธคุณทำนองสรภัญญะ

องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน

ตัดมูลกิเลศมาร บ่ มิหม่นมิหมองมัว

หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว

ราคี บ่ พันพัว สุวคนธกำจร

องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร

โปรดหมู่ประชากร มละโอฆะกันดาร

ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์

ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย

พร้อมเบ็ญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง

กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ

ข้าขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ

สัมพุทธการุญ- ญภาพนั้นนิรันดรฯ (กราบ)

บทสวดมนต์ : ธัมมานุสสติ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

สันทิฏฐิโก,

อกาลิโก,

เอหิปัสสิโก,

โอปะนะยิโก,

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

บทสวดมนต์สรรเสริญพระธรรมคุณทำนองสรภัญญะ

ธรรมะคือคุณากร ส่วนชอบสาธร

ดุจดวงประทีปชัชวาล

แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน

สว่างกระจ่างใจมล

ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล

และเก้ากับทั้งนฤพาน

สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข

ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

คือทางดำเนินดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง

ยังโลกอุดรโดยตรง

ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง

ด้วยจิตและกายวาจา (กราบ)

บทสวดมนต์สังฆานุสสติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา,

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย,

ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย,

อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ)

บทสวดมนต์สรรเสริญพระสังฆคุณทำนองสรภัญญะ

สงฆ์ใดสาวกศาสดา รับปฏิบัติมา

แต่องค์สมเด็จภควันต์

เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อัน

ระงับและดับทุกข์ภัย

โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส

สะอาดและปราศมัวหมอง

เหินห่างทางข้าศึกปอง บ่ มิลำพอง

ด้วยกายและวาจาใจ

เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแด่โลกัย

และเกิดพิบูลย์พูนผล

สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์

อเนกจะนับเหลือตรา

ข้าขอนบหมู่พระศรา- พกทรงคุณา-

นุคุณประดุจรำพัน

ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน

อุดมดิเรกนิรัตศัย

จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใด

จงดับและกลับเสื่อมศูนย์ฯ (กราบ)

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : praying-online.blogspot.com

Load More Related Articles
Load More By update
Load More In ธรรมะ